CZ

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky nebo OP“) obchodní společnosti PRESTON Services & Aviation s.r.o.​ se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, Libeň, 182 00 Praha 8 identifikační číslo: 11632658 zapsané v obchodním rejstříku vedeném​ Městským soudem v Praze​, oddíl ​C 352086 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti poskytováním služeb (dále společně jako „Produkt“) v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen jako “Smlouva”) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „Kupující“).
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
  • Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2. Způsob uzavření smlouvy

  • Kupujícím je osoba, která nakupuje výrobky nebo přijímá služby (dále jen jako “Produkty”) Prodávajícího.
  • Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu své kontaktní údaje potřebné pro vyřízení objednávky.
  • Objednávka ze strany Kupujícího představuje návrh na uzavření Smlouvy. Kupující má možnost před odesláním objednávky provést její kontrolu a případně ji opravit či doplnit. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, a že s nimi souhlasí. Na OP byl Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a s OP se seznámil a měl možnost se s nimi detailně seznámit.
  • Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Prodávající formálně potvrdí tento návrh prostřednictvím závazného potvrzení objednávky. Počínaje tímto okamžikem vznikají vzájemná práva a povinnosti mezi Kupujícím a Prodávajícím, jež jsou detailně specifikovány ve Smlouvě a těchto obchodních podmínkách, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • Kupující si je vědom, že mu koupí Produktů, jež jsou v nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

3. Cena produktů a platební podmínky

  • Cenu Produktu a případné náklady spojené s koupí Produktu dle Smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
   • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 298573767/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);
   • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány, na níž bude Kupující odkázán z webového prohlížeče;
   • Společně s cenou Produktu je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také případné náklady spojené s koupí Produktu ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Produktu i náklady spojené s koupí Produktu.
  • Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. obchodních podmínek týkající se povinnosti uhradit cenu Produktu předem.
  • V případě bezhotovostní platby je cena Produktu splatná do 5ti dnů od uzavření Smlouvy.
  • V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat cenu Produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4. Způsob plnění smlouvy

  • Specifikace Produktů a způsob jejich poskytování je obsažena v nabídce prezentované na webové stránce Prodávajícího. Prodávající se zavazuje poskytovat Produkty způsobem a v rozsahu prezentovaném na webových stránkách. Prodávající si vyhrazuje právo upravit v průběhu smluvního vztahu způsob a/nebo rozsah poskytování produktů.
  • Jedná-li se o Produkt s datem konání, uskutečnění či alespoň započetí konání před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení, souhlasí Kupující uzavřením Smlouvy s plněním před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Prodávající si je vědom, že učiněním tohoto pozbývá práva na odstoupení od Smlouvy a vrácení ceny Produktu. Nesouhlasí-li Kupující uzavřením Smlouvy s plněním, zejména poskytnutím digitálního obsahu Produktů před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od Smlouvy, obrátí se Kupující na Prodávajícího pro sjednání individuálních podmínek na info@prestonaviation.cz.

5. Ukončení Smlouvy

  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od
  • Smlouvy, jestliže byl již Produkt poskytnut či bylo s jejím poskytováním započato. Kupující nemá nárok na vrácení jakékoliv části ceny Produktu.
  • Prodávající si vyhrazuje právo ukončit poskytování Produktu a neplnit závazky ze Smlouvy plynoucí, pokud Kupující nebude dodržovat závazky uvedené v těchto obchodních podmínkách. K ukončení poskytování Produktu dojde ze strany Prodávajícího bezprostředně poté, co dojde k doručení výpovědi Smlouvy dle tohoto odstavce.
  • Kupující (ve smyslu § 419 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí Produktu, pokud byla Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od Smlouvy doručit Prodávajícímu nejpozději do 14. dne od uzavření Smlouvy.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

  • Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Kupující je oprávněn reklamovat vady, které se na přijaté plnění projeví za dobu trvání Smlouvy.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@prestonaviation.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Prodávající zašle Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím ze smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávající je oprávněn k poskytování Produktu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů

  • Svou informační povinnost vůči příjemci ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  • Kupující má možnost přihlásit se k odběru obchodních sdělení zadáním svých kontaktních údajů (zejména e-mailové adresy) ve webovém rozhraní a potvrzením zadaného kontaktního údaje potvrzením odkazu zaslaného na zadanou e-mailovou adresu. Kupující je oprávněn odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailovém obchodním sdělení, nebo zasláním odvolání souhlasu na adresu info@prestonaviation.cz.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Doručování

  • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.

10. Závěrečná ustanovení

  • Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  • Kontaktní údaje Prodávajícího: PRESTON Services & Aviation s.r.o., Křenová 72, 602 00 Brno – střed, tel.: +420 773 718 895, email: info@prestonaviation.cz
  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2024.
  • Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.